Algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Leverancier: Beton-cire Webshop; de rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in haar groothandel als op afstand vanuit de webshop aan kopers aanbiedt;
2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met Beton-cire Webshop een overeenkomst (op afstand) aangaat óf de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Beton-cire Webshop aangaat;
3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door Beton-cire Webshop georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand);
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Diensten en/of Producten: Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2. Identiteit Leverancier
MPB stucadoorsbedrijf
Handelend onder de naam
Beton-cire Webshop
Vestigings-postadres
Berkebroeklaan 67
2498AD Den Haag
Telefonisch bereikbaarheid via +31850270090
E-mailadres: info@beton-cire-webshop.nl/cire
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots.
KvK-nummer: 27259079
BTW-identificatienummer: NL146.074.105.B01

Artikel 3. Toepasselijkheid
1.
 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Beton-cire Webshop en op elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen Beton-cire Webshop en Koper.
2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders door Beton-cire Webshop is bepaald.
3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
4. Algemene voorwaarden die Koper hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee is ingestemd door Beton-cire Webshop
5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Beton-cire Webshop erkend.
6. De tekst van deze algemene voorwaarden zal door Beton-cire Webshop langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
7. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Beton-cire Webshop zijn in te zien en waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
8. Beton-cire Webshop behoudt zich het recht ten allen tijden voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 4. Het Aanbod en totstandkoming overeenkomsten
1
. Door het gebruik van de webshop van Beton-cire Webshop en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop en van toepassing zijn in de groothandel.
2 Beton-cire Webshop is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
3. Het aanbod van Beton-cire Webshop is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
6. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als Beton-cire Webshop gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Beton-cire Webshop niet.
7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
8. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat
– Potentiële Koper uitdrukkelijk telefonisch of schriftelijk gegevens aan heeft geleverd of ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en desbetreffende data zijn door Beton-cire Webshop telefonisch ontvangen dan wel via bestelformulier, post of e-mail;
– Potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van Beton-cire Webshop uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
– Potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.
9. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
10. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Beton-cire Webshop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch betaalt, zal Beton-cire Webshop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
11. Beton-cire Webshop kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Beton-cire Webshop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Beton-cire Webshop gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Prijzen
1
. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief 21% BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij anders door Beton-cire Webshop aangegeven.
2. Koper is de prijs verschuldigd Beton-cire Webshop in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Beton-cire Webshop worden gecorrigeerd.
3. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen , tenzij anders aangegeven.  Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.
4. Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Beton-cire Webshop

Artikel 6. Betaling
1
. Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald:
– Contant (alleen bij afhalen)
– Vooruitbetaling / bankoverschrijving
– Ideal
2. Beton-cire Webshop kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.
3 Beton-cire Webshop kan voor sommige producten en diensten een vooruitbetaling wensen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
4. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Beton-cire Webshop te melden.
5. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
6. Ten laste van Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Beton-cire Webshop, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
7. In geval van niet tijdige betaling is Beton-cire Webshop bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 7. Afzetgebied
1
. Bestellingen kunnen wereldwijd geleverd worden.
2. Overeenkomsten kunnen slechts in het Nederlands/Engels worden gesloten.

Artikel 8. Levering en leveringstijd
1
. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Beton-cire Webshop ernaar om bestellingen die voor 15.00 uur op een werkdag zijn geplaatst binnen 2 dagen te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
2. Aan de leveringsplicht van Beton-cire Webshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Beton-cire Webshop geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3. Beton-cire Webshop kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
4. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is en nagestuurd worden.
5. Beton-cire webshop  streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan Koper te melden.
6. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
8. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
9. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Beton-cire Webshop het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
10. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient Beton-cire Webshop hiervan binnen 48 uur op de hoogte te stellen.
Artikel 9. Zichttermijn / Herroepingrecht 
1
. Terugzending is niet mogelijk. Aangezien de producten die wij verkopen onderhevig zijn aan de elementen. De producten dienen dan ook koel doch vorstvrij te worden opgeslagen. Tussen de 15 en 22 graden celsius.
Artikel 10. Gebreken en Klachttermijn
1
. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan beton-cire webshop  ter kennisgeving worden gebracht.
3. Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. Beton-cire Webshop is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1
. Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Beton-cire Webshop is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
2. Koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
Artikel 12. Garantie en aansprakelijkheid
1
. In beginsel geldt voor door Beton-cire Webshop geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Beton-cire Webshop in kennis te stellen. Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Beton-cire Webshop zijn aangegaan komen de rechten toe zoals die in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 zijn opgenomen.
2. Beton-cire Webshop is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
3. Beton-cire Webshop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
4. Indien Beton-cire Webshop om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
– indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht;
– indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
– indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
6. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Beton-cire Webshop. Beton-cire webshop                                                                                                7. Beton-cire Webshop is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, waarbij kleurverschil is tussen stalen, kleuren op de website en aangekochte kleuren van beton-cire webshop.                                                                                                                    8. Beton-cire Webshop is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, waarbij koper of anderen niet tevreden is met het eindresultaat.

Artikel 13. Overmacht
1
. In geval van overmacht is Beton-cire Webshop niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen. Beton-cire Webshop is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
Artikel 14. Persoonsgegevens
1
. Beton-cire Webshop zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
2. Beton-cire Webshop neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.
Artikel 15. Geschillen
1
. Op overeenkomsten tussen Beton-cire Webshop en Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Beton-cire Webshop en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den- Haag kennis, tenzij Beton-cire Webshop er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Artikel 16. Diverse bepalingen
1
. Beton-cire Webshop streeft ernaar om e-mails verzonden naar info@beton-cire-webshop.nl/cire binnen 48 uur te beantwoorden.
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots.
2. Eventuele onjuistheden van door Beton-cire Webshop aan u verstrekte gegevens moet u direct aan Beton-cire Webshop melden, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Beton-cire Webshop heeft verstrekt.